Vol 2, No 2 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Minal Bitne, H. M. Jadhav, Shruti Joshi, Isha Kothari, Sanjot Bhagat
PDF
1-10
M. N. Kakatkar
PDF
11-14
M. Vinoth
PDF
15-22
Seema S. Shingade, Omprakash Rajankar
PDF
23-27
Akshay Chhajed, Jaydeep Borkar, Sagar Bhande, Roshan Deshmukh, Nalini Mhetre
PDF
28-36
Supriya Omprakash Rajankar, Abhishek Shah, Pooja Borade, Vedant Rasote
PDF
37-43