Vol 8, No 2 (2022)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Sameer Malhotra, Amod Kumar Shukla, Sibbi Chaurasia, Shashank Mishra, Jai Bahadur Singh
PDF
25-31
Abhimanyu M. A., Gaurav Gopan, Arunjith S., Aravind S. R., Prathibha Viswan
PDF
1-7
Ritik Yadav, Arun Kumar Yadav, Anurag Dwivedi, Shashank Misra, Aditya Kumar Yadav
PDF
32-38
Jisha Ann Jacob, Sruthy A. S., Gopika G. H., S. K. Vishnu, Amal Sarath
PDF
8-13
Vaibhav Sharma, Saksham Garg, Samarth Bansal
PDF
14-24