Vol 5, No 1 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Rajat Verma, Upanshu Pandey, Shivam Sharma, Shreya Singh
PDF
1-6
Yash Srivastava, Shruti Sachan, Sibte Haidar, Ranu Sharma
PDF
7-11
Rishabh Khanna, Tanu Saxena, Shivani Singh, Shivam Soam
PDF
12-18
Prakhar Gupta, Shubham Dwivedi, Manjeet Kumar, Aakash Tyagi
PDF
19-24
Vijay Sharma, Tanvi Jain, Shaifali Kashyap, Rakhi Choudhary
PDF
25-29